1. Alesya Lozko

   
 2.  
 3. Designer: Victory Medvedeva 
  Model: Elizaveta Sokolovskaya 

  SOON SOON

   
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14. Black beauty on Flickr.

   
 15. Black beauty on Flickr.