1. Alesya Lozko

   
 2.  
 3. Alesya Lozko 

  by Diana Malinovskaya

   
 4. Kavala, 2014

   
 5. Kavala, Greece

  2014

   
 6.  
 7.  
 8.  
 9. Sergey Yazepov by Di.Malinovskaya

  Vilnius, 2014

   
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14. Black beauty on Flickr.

   
 15. Black beauty on Flickr.