1.  
 2.  
 3. My baby feels good about his new shoes

   
 4.  
 5.  
 6. My love Arseny

  Vilnius 2014

   
 7.  
 8.  
 9.  
 10. Sergey Yazepov by Di.Malinovskaya

  Vilnius, 2014

   
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.