1.  
 2.  
 3.  
 4. STAY

   
 5.  
 6.  
 7.  
 8. My baby feels good about his new shoes

   
 9.  
 10.  
 11. My love Arseny

  Vilnius 2014

   
 12.  
 13.  
 14.  
 15. Sergey Yazepov by Di.Malinovskaya

  Vilnius, 2014