1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. STAY

   
 6.  
 7.  
 8. My baby feels good about his new shoes

   
 9.  
 10.  
 11. My love Arseny

  Vilnius 2014

   
 12.  
 13.  
 14.  
 15. Sergey Yazepov by Di.Malinovskaya

  Vilnius, 2014