1.  
 2.  
 3. Sergey Yazepov by Di.Malinovskaya

  Vilnius, 2014

   
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9. Black beauty on Flickr.

   
 10. Black beauty on Flickr.

   
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15. Herman on Flickr.