1.  
 2. Liza Boyko

  Model test

  Vilnius 2014

   
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14. Sergey Yazepov by Di.Malinovskaya

  Vilnius, 2014

   
 15.